Serwer API

Wszystkie żądania interfejsu API to standardowe żądania HTTP do adresów URL typu REST. Odpowiedzi mają formę JSON albo obrazu (przy pobieraniu rezultatu).

Uwierzytelnianie

Interfejs API używa standardowego podstawowego uwierzytelniania dostępu HTTP. Wszystkie żądania do interfejsu API będą wymagały poświadczeń API z identyfikatorem API jako użytkownikiem i kluczem tajnym API jako hasłem. Zwróć uwagę, że ClippingMagic.js używa tylko twojego identyfikatora interfejsu API, żeby nie ujawniać twojego klucza tajnego API twoim użytkownikom.

Zabezpieczenia

Wszystkie żądania muszą być kierowane przez HTTPS i wymagają uwierzytelnienia.

Aby z powodzeniem wykonywać żądania, twoja biblioteka klienta HTTP musi obsługiwać oznaczanie nazwy serwera (SNI). Jeśli otrzymujesz dziwne błędy uzgadniania, to prawdopodobnie z tego powodu.

Zaplecze a fronton

Zwróć uwagę, że wszystkie operacje przekazywania i pobierania odbywają się na zapleczu, natomiast wszystkie operacje przeglądania i edytowania odbywają się w Inteligentnym edytorze.

Te podział zabezpiecza twój klucz API, umożliwiając jednocześnie użytkownikowi końcowemu bezproblemowe korzystanie z twojej witryny.

Limit szybkości

Używanie interfejsu API podlega ograniczeniu przepustowości z wysokimi przydziałami i bez stałej górnej granicy przekroczenia posiadanych środków interfejsu API.

Prawdopodobieństwo napotkania na ograniczenie szybkości w zwykłym trybie działania sterowanym przez użytkownika końcowego jest małe, jako że usługa płynnie obsługuje tego rodzaju tryb użycia.

W przypadku zadań wsadowych zalecamy jednak, żeby zacząć od nie więcej niż 5 wątków, dodając 1 nowy wątek co 5 minut aż do osiągnięcia oczekiwanego poziomu równoległości. W razie potrzeby więcej niż 100 współbieżnych wątków, prosimy o kontakt przed rozpoczęciem procesu.

Przesłanie zbyt wielu żądań spowoduje otrzymanie odpowiedzi 429 Too Many Requests. W takim wypadku należy zastosować wycofanie liniowe: po otrzymaniu pierwszej takiej odpowiedzi odczekaj 5 sekund przed przesłaniem kolejnego żądania. Po drugiej kolejnej odpowiedzi 429 odczekaj 2*5=10 sekund przed przesłaniem kolejnych żądań. Po trzeciej odpowiedzi odczekaj 3*5=15 sekund, itd.

Po pomyślnie wykonanym żądaniu możesz zresetować licznik wycofania i stosować wycofanie dla poszczególnych wątków (tzn. wątki powinny działać niezależnie od siebie).

Obiekt JSON błędu

Aby określić czy dane żądanie API zakończyło się pomyślnie czy niepomyślnie używamy konwencjonalnych statusów HTTP, uwzględniając istotne informacje o błędzie w zwróconym obiekcie JSON błędu.

Staramy się zawsze zwrócić obiekt JSON błędu dla każdego problematycznego żądania. Zawsze istnieje jednak teoretyczna możliwość wewnętrznych awarii serwera skutkujących odpowiedzią na błąd inną niż JSON.

Atrybuty

statusStatus HTTP odpowiedzi, powtórzony tutaj żeby pomóc z debugowaniem.
codeClipping Magic internal error code.
messageCzytelny dla użytkownika komunikat o błędzie, który ma pomóc w debugowaniu.

Jeżeli status HTTP dla żądania wynosi 200, obiekt JSON błędu nie zostanie zwrócony i można bezpiecznie założyć, że żądanie zasadniczo się powiodło.

Niektóre biblioteki klienta HTTP zgłaszają wyjątki dla statusów HTTP w zakresie 400-599. Wyjątki te trzeba przechwycić i odpowiednio obsłużyć.

HTTP StatusZnaczenie
200-299

Powodzenie

400-499

Wystąpił problem z informacją przekazaną w żądaniu (np. brakowało parametru). Przejrzyj komunikat o błędzie aby ustalić jak go rozwiązać.

500-599

There's been a Clipping Magic internal error. Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie, a jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z nami e-mailem.

Ostatnie błędy interfejsu API są wyświetlane na stronie konta dla wygody debugowania.

Przykładowa odpowiedź na błąd

{
 "error" : {
  "status" : 400,
  "code" : 1006,
  "message" : "Failed to read the supplied image. "
 }
}

Obiekt JSON obrazu

Rekordy obrazu są reprezentowane w jednolity sposób za pomocą obiektu JSON zwracanego przez kilka działań interfejsu API.

Atrybuty

id

Unikatowy identyfikator dla obrazu. Wymagany w celu umożliwienia użytkownikom edytowania obrazu i pobrania rezultatu.

secret

Klucz tajny wymagany do edytowania tego obrazu za pomocą ClippingMagic.js

resultRevision

Liczba całkowita wskazująca najnowszą wersję dostępną do pobrania (0 = rezultat nie jest jeszcze dostępny).

Pozwala stwierdzić, czy dostępny jest nowszy rezultat obrazu niż poprzednio pobrany.

originalFilename

Ciąg zawierający nazwę pliku dostarczany w momencie przekazywania oryginalnego obrazu.

test

true oznacza, że jest to obraz testowy, który można przetworzyć bezpłatnie, ale rezultat będzie opatrzony znakiem wodnym.

false oznacza, że jest to obraz produkcyjny, za którego przetworzenie zapłacisz środkami, ale rezultat nie będzie opatrzony znakiem wodnym.

Przykład

{
 "id" : 2346,
 "secret" : "image_secret1",
 "resultRevision" : 0,
 "originalFilename" : "example_image1.jpg",
 "imageCategoryUser" : "Photo",
 "imageCategoryAi" : "Photo",
 "test" : false
}

Przekaż POST https://clippingmagic.com/api/v1/images

Aby przekazać obraz, wykonaj standardowe przekazywanie pliku HTTP POST. Punkt końcowy musi zostać wywołany z zaplecza, nie można wywołać go z języka javascript twojej witryny internetowej. Pamiętaj, że przy przekazywaniu plików binarnych wymagany typ zawartości to multipart/form-data.

Parametry

Obraz wejściowy musi zostać podany jako jeden z poniższych:

image
Binarny

Plik binarny.

image.base64
Ciąg

Ciąg zaszyfrowany algorytmem base64. Rozmiar ciągu nie może przekraczać 1 megabajta.

image.url
Ciąg

Adres URL do pobrania.

Musi być plikiem .bmp, .gif, .jpeg, .png, lub .tiff.

Maksymalny rozmiar przekazywanego obrazu (= szerokość × wysokość) wynosi 33 554 432 piksele i zostanie zmniejszony do 4 194 404 pikseli o ile nie zostanie zastąpiony przez maxPixels poniżej. Przed przekazaniem obrazy należy wstępnie zmniejszyć do rozmiaru mniejszego lub równego wskazanemu powyżej.

test
Wartość logiczna
true, false

Przekaż true aby wskazać, że jest to obraz testowy.

W przypadku obrazów produkcyjnych pomiń albo przekaż false.

Obrazy testowe można przetwarzać bezpłatnie, ale rezultat będzie opatrzony znakiem wodnym.

format
Enum
json, result, clipping_path_svg, clipping_path_tiff, alpha_mask_png

format=json (wartość domyślna): wynik Auto wycinania nie zostaje wygenerowany i następuje zwrócenie obiektu JSON obrazu. Użyj jeżeli przeglądu i ewentualnego retuszu rezultatu dokonuje człowiek za pomocą ClippingMagic.js.

format=result generuje i pobiera rezultat Auto wycinania.

format=clipping_path_svg generuje rezultat Auto wycinania i pobiera ścieżkę wycinania (SVG).

format=clipping_path_tiff generuje rezultat Auto wycinania i pobiera ścieżkę wycinania (TIFF).

format=alpha_mask_png generuje rezultat Auto wycinania i pobiera maskę alfa (PNG). Rozmiar maski alfa i obrazu wejściowego jest taki sam. Używając jej do obrazu wejściowego nie otrzymasz rezultatu, jako że do poprawy kolorów granic służy Ochrona krawędzi i Tłumienie efektu aureoli.

Przy pobieraniu rezultatu innego niż JSON w nagłówkach x-amz-meta-id i x-amz-meta-secret zwracane są id i secret. Pamiętaj, żeby je zachować aby móc przeglądać i edytować swój rezultat używając ClippingMagic.js. Zobacz wszystkie nagłówki zawarte w odpowiedzi

Pobranie obiektu JSON obrazu nie powoduje obciążenia konta; opłata jest naliczana dopiero w momencie pobrania rezultatów produkcyjnych.

maxPixels
Liczba całkowita
1000000 do 26214400

Zmienia maksymalny rozmiar obrazu (= szerokość × wysokość) używany przy zmianie rozmiaru obrazu po przekazaniu.

Wartość domyślna: 4 194 404 piksele

background.color
#RRGGBB
#0055FF

Pomiń żeby użyć przezroczystego tła i uzyskać rezultat PNG.

Uwzględnij żeby uzyskać nieprzezroczyste tło w określonym kolorze i rezultat output.opaqueFileFormat (domyślnie JPEG).

Pamiętaj, żeby dołączyć "#".

Konfiguruj parametry przetwarzania:

processing.mode
Enum
auto, photo, graphics, scan

Steruj trybem przetwarzania używanym dla obrazu.

Wartość domyślna: auto

processing.autoClip
Wartość logiczna
true, false

Włącz (domyślne) lub wyłącz Auto wycinanie podczas edycji obrazu w aplikacji internetowej.

Wyłącz jeśli chcesz przekazać obraz przez interfejs API a potem wyciąć dowolny kształt inny niż oczywisty pierwszy plan (jeśli istnieje).

Wartość domyślna: true

processing.autoHair
Wartość logiczna
true, false

Włącz (ustawienie domyślne) lub wyłącz stosowanie automatycznej maski włosów.

Wartość domyślna: true

processing.allowGraphicsMode
Wartość logiczna
true, false

Włącz (ustawienie domyślne) lub wyłącz automatyczny wybór trybu Grafiki.

Ustawienie to nie ma zastosowania kiedy format=json.

Wartość domyślna: true

processing.allowScanMode
Wartość logiczna
true, false

Włącz (ustawienie domyślne) lub wyłącz automatyczny wybór trybu Skanu.

Ustawienie to nie ma zastosowania kiedy format=json.

Wartość domyślna: true

Konfiguruj poziomy kolorów:

colors.auto
Wartość logiczna
true, false

Automatycznie skoryguj poziomy kolorów aby poprawić kontrast.

Wartość domyślna: false

colors.brightness
Liczba całkowita
-100 do 100

Skoryguj jasność obrazu wyjściowego.

Wartość domyślna: 0

colors.shadows
Liczba całkowita
-100 do 100

Skoryguj cienie obrazu wyjściowego. Wartości dodatnie oznaczają ciemniejsze cienie.

Wartość domyślna: 0

colors.highlights
Liczba całkowita
-100 do 100

Skoryguj światła obrazu wyjściowego. Wartości dodatnie oznaczają jaśniejsze światła.

Wartość domyślna: 0

colors.temperature
Liczba całkowita
-100 do 100

Skoryguj temperaturę koloru obrazu wyjściowego. Wartości dodatnie oznaczają cieplejsze kolory.

Wartość domyślna: 0

colors.saturation
Liczba całkowita
-100 do 100

Skoryguj nasycenie obrazu wyjściowego. Wartości dodatnie oznaczają większe nasycenie.

Wartość domyślna: 0

Skonfiguruj usunięcie z tła koloru tworzącego przebarwienie pierwszego planu, tak jak za pomocą zielonego ekranu:

colorCast.auto
Wartość logiczna
true, false

Automatycznie określ kolor tła, który ma zostać usunięty z pierwszego planu.

Wartość domyślna: false

colorCast.color
#RRGGBB
#A84400

Ręcznie określony kolor tła do usunięcia z pierwszego planu.

Pomiń żeby wykryć automatycznie.

colorCast.foregroundGuard
Zmiennoprzecinkowa
0.0 do 20.0

Większe wartości ograniczają wpływ usunięcia przebarwienia na prawdziwe kolory pierwszego planu, które są podobne do przebarwienia ale bardziej nasycone od usuwanych barw.

Wartość domyślna: 4.0

Konfiguruj balans bieli:

whiteBalance.auto
Wartość logiczna
true, false

Automatycznie określ barwę odniesienia, która zostanie użyta do balansowania bieli.

Wartość domyślna: false

whiteBalance.color
#RRGGBB
#968386

Barwa balansu bieli wpisana ręcznie.

Pomiń żeby wykryć automatycznie.

Konfiguruj wykończenia:

effects.dropShadow
[xOffsetPx:int] [yOffsetPx:int] [blurRadiusPx:int, 0 to 75] [opacity:float, 0 to 1]
30 30 25 0.75

Dodaj efekt automatycznego cienia do wyciętego rezultatu.

effects.reflection
[yOffsetPx:int, 0 to 400] [heightPx:int, 0 to 800] [opacity:float, 0 to 1]
0 200 0.5

Dodaj efekt odbicia do wyciętego rezultatu.

Konfiguruj parametry krawędzi:

edges.corners
Wartość logiczna
true, false

Zastosuj (domyślne) lub wyłącz ochronę narożników.

edges.smoothing
Enum
smart, fixed

Zastosuj smart (domyślne) lub fixed wygładzanie.

edges.smoothingLevel
Zmiennoprzecinkowa
0.0 do 5.0

Konfiguruj intensywność wygładzania zastosowaną do rezultatu.

Wartość domyślna 1.0

edges.feathering
Enum
fixed, auto, local

Zastosuj zmiękczanie auto (domyślne), local lub fixed.

edges.featheringRadiusPx
Zmiennoprzecinkowa
0.0 do 6.0

Konfiguruj intensywność zmiękczania zastosowaną do rezultatu.

Wartość domyślna: 1.0

edges.offsetPx
Zmiennoprzecinkowa
0.0 do 10.0

Konfiguruj przesunięcie granic zastosowane do rezultatu.

Wartość domyślna: 0.0

Dopasuj produkt wyjściowy do rezultatu

fit.toResult
Wartość logiczna
true, false

Włącz lub wyłącz (domyślne) dopasowanie do rezultatu.

Wyłączenie powoduje efektywne zignorowanie pozostałych parametrów w tej sekcji.

fit.paddingPercent
Zmiennoprzecinkowa
0.0 do 35.0

Wypełnienie, które zostanie zastosowane wokół dopasowanego rezultatu, jako procent rozmiaru rezultatu.

Wartość domyślna: 5.0

fit.paddingPixels
Liczba całkowita
0 do 250

Wypełnienie w pikselach do zastosowania wokół dopasowanego rezultatu.

Jeżeli nie zostanie określone, zostanie użyte wypełnienie procentowe.

fit.objectSize
Enum
small, medium, large

Możesz określić syntetyczny rozmiar swojego obiektu. Przydaje się to w przypadku sklepów internetowych chcących zaoferować kupującemu ogólny pogląd na rozmiar produktu względem innych produktów.

Wartość domyślna: large (= rozmiar rezultatu nie został zmieniony)

fit.verticalAlignment
Enum
top, middle, bottom

Określ sposób wyrównania rezultatu w przypadku nadmiaru odstępu w pionie.

Stosuje się również przy rozdzielaniu nadmiaru odstępu wynikającego z wymuszenia współczynnika proporcji lub docelowego rozmiaru, patrz poniżej.

Wartość domyślna: middle

fit.shadows
Enum
ignore, pad, tight

Cienie można zignorować, zastosować równomierne wypełnienie po obu stronach żeby dopasować cienie albo wypełnienie przyległe, dodając je tylko tam gdzie jest potrzebne żeby nie odciąć cienia.

Wartość domyślna: pad

fit.rotationDeg
Zmiennoprzecinkowa
-360.0 do 360.0

Obróć obraz. Wartości dodatnie oznaczają kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

Wartość domyślna: 0

Kontroluj rozmiar rezultatu i współczynnik proporcji:

result.aspectRatio
[width:float, >0]:[height:float, >0]
4:3

Upewnij się, że rezultat posiada podany współczynnik proporcji.

fit.verticalAlignment kontroluje sposób rozdzielania nadmiaru odstępu w pionie.

Wartość domyślna: nie zastosowano

result.targetSize
[width:int, >0] [height:int, >0]
400 300

Upewnij się, że rezultat posiada podany rozmiar.

fit.verticalAlignment kontroluje sposób rozdzielania nadmiaru odstępu w pionie.

Wartość domyślna: nie zastosowano

result.allowEnlarging
Wartość logiczna
true, false

Określa, czy rezultat może być większy od obrazu wejściowego czy nie.

Wartość domyślna: false

Kontroluj opcje pliku wyjściowego:

output.dpi
Liczba całkowita
1 do 4000

Ustaw informację DPI osadzoną w rezultacie.

Informacja DPI nie jest zawarta jeżeli rezultat jest zoptymalizowany na potrzeby internetu.

Wartość domyślna: 72

output.colorSpace
Enum
sRGB, AdobeRGB, AppleRGB, ColorMatchRGB

Ustaw informację dotyczącą przestrzeni kolorów osadzoną w rezultacie.

Informacja dotycząca przestrzeni kolorów nie jest zawarta jeżeli rezultat jest zoptymalizowany na potrzeby internetu.

Wartość domyślna: sRGB

output.jpegQuality
Liczba całkowita
1 do 100

Konfiguruj ustawienie jakości używane do produkowania rezultatu JPEG.

Wartość domyślna: 75

output.pngOptimization
Enum
none, lossless, lossy

Konfiguruj optymalizację rezultatów PNG na potrzeby internetu.

Wartość domyślna: lossless

output.jpegOptimization
Enum
none, enabled

Konfiguruj optymalizację rezultatów JPEG na potrzeby internetu.

Wartość domyślna: enabled

output.opaqueFileFormat
Enum
jpeg, png

Konfiguruj format pliku używany dla rezultatów nieprzezroczystych.

Wartość domyślna: jpeg

Obrazy można przekazywać w trybie testowym bez subskrypcji. Ale mimo że przekazania nie wiążą się z płatnością środkami, przekazywanie obrazów produkcyjnych za pomocą interfejsu API nadal wymaga prawidłowej subskrypcji API.

Wypróbuj to


Format: "#RRGGBB"Format: "#RRGGBB"

Format: "#RRGGBB"


Format: "[xOffsetPx:int] [yOffsetPx:int] [blurRadiusPx:int, 0 to 75] [opacity:float, 0 to 1]"
Przykład: 30 30 25 0.75

Format: "[yOffsetPx:int, 0 to 400] [heightPx:int, 0 to 800] [opacity:float, 0 to 1]"
Przykład: 0 200 0.5
Format: "[width:float, >0]:[height:float, >0]"
Przykład: 4:3

Format: "[width:int, >0] [height:int, >0]"
Przykład: 400 300

Nazwa użytkownika = Identyfikator API, Hasło = Tajne API

cURL

$ curl "https://clippingmagic.com/api/v1/images" \
 -u 123:[secret] \ 
 -F 'image=@example.jpg' \ 
 -F 'test=true'

Zakłada, że 'example.jpg' istnieje. Zamień w odpowiednich przypadkach. Linia zawierająca 'test=true' jest opcjonalna.

Przykładowa odpowiedź

{
 "image" : {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1",
  "resultRevision" : 0,
  "originalFilename" : "example_image1.jpg",
  "imageCategoryUser" : "Photo",
  "imageCategoryAi" : "Photo",
  "test" : false
 }
}

Pobierz GET https://clippingmagic.com/api/v1/images/[imageId]

Aby pobrać rezultat wykonujesz standardową operację HTTP GET. Najpierw musiał zostać wygenerowany rezultat.

Rezultaty testowe można pobierać bezpłatnie, ale zawierają one znak wodny. Koszt pobrania rezultatu produkcyjnego to jeden środek w momencie pierwszego pobrania; powtórne pobrania są bezpłatne.

Jeżeli rezultat nie jest dostępny, otrzymasz odpowiedź na błąd.

Parametry

imageId

Utrwalone w URL

Musisz wstawić wartość id która została zwrócona w wywołaniu przekazania.

Opcjonalne
format

format=result (domyślne) pobiera obraz rezultatu.

format=clipping_path_svg pobiera zamiast tego ścieżkę wycinania (SVG).

format=clipping_path_tiff pobiera zamiast tego ścieżkę wycinania (TIFF).

format=alpha_mask_png pobiera zamiast tego maskę alfa (PNG).

format=json pobiera zamiast tego obiekt JSON obrazu. Przydatne do sprawdzenia wersji rezultatu lub w przypadku zgubienia wpisu tajnego obrazu.

Pobranie obiektu JSON obrazu nie powoduje obciążenia konta; opłata jest naliczana dopiero w momencie pobrania rezultatów produkcyjnych.

Nagłówki odpowiedzi

W przypadku format innego niż json kluczowe informacje podajemy w tych nagłówkach odpowiedzi HTTP

x-amz-meta-id
Example: 2346

id twojego obrazu.

x-amz-meta-secret
Example: image_secret1

secret twojego obrazu.

x-amz-meta-resultrevision
Example: 1

resultRevision którą pobierasz w tym żądaniu.

Każde wygenerowanie nowego rezultatu powoduje zwiększenie licznika.

x-amz-meta-width
Example: 3200
(uwzględnione tylko dla format=result)

Podana w pikselach szerokość obrazu, który pobierasz w tym żądaniu.

x-amz-meta-height
Example: 2400
(uwzględnione tylko dla format=result)

Podana w pikselach wysokość rezultatu, który pobierasz w tym żądaniu.

Content-Disposition
Example: attachment; filename*=UTF-8''example_image1_clipped_rev_0.png

Nazwa pliku rezultatu, łącznie z rozszerzeniem.

Nazwa użytkownika = Identyfikator API, Hasło = Tajne API

cURL

$ curl "https://clippingmagic.com/api/v1/images/2346" \
 -u 123:[secret] \ 
 -LOJ

Przykładowa odpowiedź JSON

{
 "image" : {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1",
  "resultRevision" : 0,
  "originalFilename" : "example_image1.jpg",
  "imageCategoryUser" : "Photo",
  "imageCategoryAi" : "Photo",
  "test" : false
 }
}

Lista GET https://clippingmagic.com/api/v1/images

Aby pobrać listę obiektów JSON obrazu, wykonujesz standardową operację HTTP GET.

Parametry

Opcjonalne
limit

Liczba rekordów do pobrania. Wartość domyślna to 20 (minimum 1, maksimum 100).

Opcjonalne
offset

Przesunięcie używane dla listy rekordów (wartość domyślna to 0).

Atrybuty odpowiedzi

images

Ciąg obiektów JSON obrazu.

limit

limit faktycznie używany przy produkowaniu rezultatu.

offset

offset faktycznie używany przy produkowaniu rezultatu.

Nazwa użytkownika = Identyfikator API, Hasło = Tajne API

cURL

$ curl "https://clippingmagic.com/api/v1/images?limit=2&offset=0" \
 -u 123:[secret]

Przykładowa odpowiedź

{
 "images" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1",
  "resultRevision" : 0,
  "originalFilename" : "example_image1.jpg",
  "imageCategoryUser" : "Photo",
  "imageCategoryAi" : "Photo",
  "test" : false
 }, {
  "id" : 2347,
  "secret" : "image_secret2",
  "resultRevision" : 0,
  "originalFilename" : "example_image2.jpg",
  "imageCategoryUser" : "Photo",
  "imageCategoryAi" : "Photo",
  "test" : false
 } ],
 "limit" : 2,
 "offset" : 0
}

Usuń POST https://clippingmagic.com/api/v1/images/[imageId]/delete

Aby usunąć obraz, wyślij żądanie HTTP POST do jego URL usunięcia.

Jest to drobne odchylenie od standardowej praktyki REST przyjęte ze względu na to, że wiele bibliotek klientów HTTP nie obsługuje zlecenia HTTP USUŃ i pozwalające uniknąć zamieszania wynikającego z istnienia różnych sposobów wykonania tego samego działania.

Parametry

imageId

Utrwalone w URL

Musisz wstawić wartość id która została zwrócona w wywołaniu przekazania.

Atrybuty odpowiedzi

image

Usunięty objekt JSON obrazu.

Wypróbuj to

Nazwa użytkownika = Identyfikator API, Hasło = Tajne API

cURL

$ curl "https://clippingmagic.com/api/v1/images/2346/delete" \
 -u 123:[secret] \ 
 -X POST

Przykładowa odpowiedź

{
 "image" : {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1",
  "resultRevision" : 0,
  "originalFilename" : "example_image1.jpg",
  "imageCategoryUser" : "Photo",
  "imageCategoryAi" : "Photo",
  "test" : false
 }
}

Konto GET https://clippingmagic.com/api/v1/account

Pobierz ogólne informacje o swoim koncie, takie jak status subskrypcji i ilość posiadanych środków.

Parametry

Brak

Atrybuty odpowiedzi

subscriptionPlan

Plan subskrypcji, z którego obecnie korzystasz, albo "brak".

subscriptionState

Status twojej aktualnej subskrypcji ("aktywna" albo "zaległa") lub jeżeli subskrypcja nie istnieje - "zakończono".

credits

Liczba kredytów API pozostałych na Twoim koncie. 0, jeśli nie jest aktualnie subskrybowany lub subskrybowany do planu innego niż API.

Nazwa użytkownika = Identyfikator API, Hasło = Tajne API

cURL

$ curl "https://clippingmagic.com/api/v1/account" \
 -u 123:[secret]

Przykładowa odpowiedź

{
 "subscriptionPlan" : "none",
 "subscriptionState" : "ended",
 "credits" : 0
}